777 168 298

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto obchodní podmínky vydané obchodní společností Applebro s.r.o., IČO: 07444516, se sídlem: Praha - Uhříněves, K Netlukám 1472/2, PSČ 104 00 (dále jen „Servis“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy mezi Servisem Zákazníkem. Smlouva mezi Servisem a Zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy Servis a Zákazník podepíší zakázkový list. V Zakázkovém listu se uvede zejména identifikační údaje zákazníka, předpokládaná cena opravy, identifikace opravovaného zařízení, a datum předání zařízení ze strany Zákazníka Servisu. 

Zákazník se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat obchodní podmínky a bez námitek k nim přistupuje.

Poskytované služby

Servis zajišťuje opravy vybraných zařízení společnosti Apple Inc. Opravou je myšlena činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. 

Dílý(vč. LCD displeju) jsou originální-obnovený (repasovane), neznamená, že díly jsou originální, přimo od Apple Inc..  

Zákazník bere na vědomí, že Servis neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.2. CENA OPRAVY

Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem. Servis si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Zákazník s právem Servisu na změnu ceny dle předchozí věty uzavřením Smlouvy souhlasí. Přesáhne-li nová cena poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 20 %, Servis si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka. Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zákazník se zavazuje uhradit Servisu celou cenu opravy zařízení bezprostředně před jeho vyzvednutím, a to v hotovosti.

Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je Servis oprávněn využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.


3. OPRAVA ZAŘÍZENÍ

Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit pracovníkovi Servisu.

Servis neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem Servisu. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána), poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat.

Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

Oprava zařízení se stopami vlhkosti, koroze, úderů či pádů je prováděna bez záruky (BEZ ZÁRUKY na provedenou praci). V případě oxidace, vniknutí cizích látek nebo mechanického poškození zařízení, může přístroj během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nehlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Servis zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad a neodpovídá za uchování informací v zařízení a jeho úložištích. Oprava se týká pouze těch poruch, které sdělí klient. 

Opravy mobilních zařízení, telefonu, PC a notebooků do 2500 Kč provádíme bez souhlasu zákazníka. Minimální cena zakázky je 300 Kč. 

Zařízení bylo se souhlasem klienta přijato bez demontáže a kontroly vnitřních poškození a vnitřních komponentů. Klient chápe, že jakákoliv vnitřní poškození, poruchy a chybijecí komponenty které mohou být zjištěny v zařízení během servisních prací, vznikly před přijetím zařízení do opravy 

Klient nese riziko úplné nebo částečné ztráty práceschopnosti zařízení během opravy v případě hrubého porušení uživatelem provozních podmínek, koroze, vlhkosti či mechanického poškození. Při třetí reklamaci má klient nárok na vrácení části peněz. 

Doba diagnostiky a opravy zařízení je závislá na druhu závady, dostupnosti náhradních dílů a může trvat až 60 dní. V případě odmítnutí opravy maximální doba pro vyzvednutí zařízení - 14 až 60 dní. 

Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíce od okamžiku převzetí zákazníkem. Na náhradní díly použité při opravě, je poskytována záruka v délce 3 měsíců. 

U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 60-ti dnů od data dokončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 10 Kč za každý započatý den od ukončení opravy. Po šesti měsících od data dokončení opravy je servis oprávněn na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky. 

Vnější kontrola zařizení je provedena v přítomnosti klienta. Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, telefonicky a e-mailem.

Tel:       +420 775 216 513


E-mail: applebro.cz@gmail.com

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
oddíl C, vložka 300461 
Sídlo: Praha - Uhříněves, K Netlukám 1472/2, IČO: 07444516 
Copyright © 2019 Applebro.cz Všechna práva vyhrazena.