777 168 298

Reklamační řád

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento reklamační řád podrobněji popisuje, jakým způsobem má kupující postupovat při reklamaci zboží či opravy pořízeného od prodávajícího.

Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem


2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese: Praha, Praha-Žižkov, Seifertova 351/73, vždy však bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující při tom uvede své kontaktní údaje, co nejpodrobnější popis reklamované vady, svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a přinest zařízení na diagnostiku.

Doba pro uplatnění může být prodávajícím upravena v závislosti na typu a povaze zboží, o čemž je kupující vždy informován předem na detailu konkrétního zboží a zároveň je taková doba uvedena na prodejním dokladu.

Kupující je však povinen oznámit vadu prodávajícímu vždy bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Kupující je při reklamaci povinen prokázat nákup zboží, nejlépe pak dokladem o jeho koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne uplatnění reklamace. Zboží musí být vždy kompletní.

Kupující však není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Prodávající při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí věci přebírané k reklamaci.


3. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že má zboží stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí odpovídat technickým normám.

zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali a se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  1. je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny

  2. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním

  3. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením

  4. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

  5. vznikla-li vada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele

  6. vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen.


Specifickým výrobkem pro reklamace jsou LCD displeje. Jako vadný může být uznán pouze takový LCD displej, na kterém se projevila vada tří a více barevných pixelů (bod na obrazovce) nebo šesti a více nefunkčních sub-pixelů. Jen takový výrobek může být následně reklamován.

Odpovědnost za vady začíná běžet ode dne odevzdání věci kupujícímu


4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, nejpozději však do tří pracovních dnů od přijetí zboží a potvrdí toto zákazníkovi e-mailem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží apod.)

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající následně vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době trvání reklamace, v opačném případě pak o odůvodnění zamítnutí reklamace.


5. VOLBY REKLAMACE

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat následující:

  1. bezplatné odstranění vady opravou (u vady odstranitelné)
  2. slevu z kupní ceny nebo slevu na prace u opravy, bez opravy (u vady odstranitelné)
  3. vrácení kupní ceny nebo vrácení ceny opravy (u vady neodstranitelné)


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 3.10.2018

Tel:       +420 775 216 513


E-mail: applebro.cz@gmail.com

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
oddíl C, vložka 300461 
Sídlo: Praha - Uhříněves, K Netlukám 1472/2, IČO: 07444516 
Copyright © 2019 Applebro.cz Všechna práva vyhrazena.